User Rating:  / 1
PoorBest 

 

 

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาคูราช

The 2nd Kurash Thailand Open&Pattaya Championships’ 2016 

ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นส์ พัทยาใต้ เมืองพัทยา

วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2559

**************************

          เพื่อให้การแข่งขันกีฬาคูราช รายการ The 2nd Kurash Thailand Open&Pattaya Championships’ 2016  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย จึงได้วางระเบียบการแข่งขันไว้ดังต่อไปนี้  :

          ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบการแข่งขันกีฬาคูราช รายการ The 2nd Kurash Thailand Open&Pattaya Championships’ 2016 ”

  1. คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาคูราช The 2nd Kurash Thailand Open&Pattaya Championships’ 2016  ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา                             นายวีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ประธานจัดการแข่งขัน              นายวิศิษฎ์ ปิยะมาดา      นายกสมาคมคูราชแห่งประเทศไทย

เลขานุการจัดการแข่งขัน            นายพูลศักดิ์  สัจจธรรมนุกูล        (08 6511 5789)

ผู้ช่วยเลขานุการ                     นายเพทาย  งามทับทิม                (08 6369 0229)    

สถานที่ติดต่อ                         69 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี

                                         จังหวัดปทุมธานี  12110

                                       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2.  การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

       2.1  ประเภทบุคคล         ชาย

       2.2  ประเภทบุคคล         หญิง

     3. การแบ่งรุ่นน้ำหนัก

                  3.1 ประเภทบุคคล ชาย มี 7 รุ่น

                             3.1.1 น้ำหนักไม่เกิน  56  กก.

                              3.1.2 น้ำหนักไม่เกิน  60  กก.

                              3.1.3 น้ำหนักไม่เกิน  66  กก.

                              3.1.4 น้ำหนักไม่เกิน  73  กก.

                              3.1.5 น้ำหนักไม่เกิน  81  กก.

                              3.1.6 น้ำหนักไม่เกิน  90  กก.

                              3.1.7 น้ำหนักไม่เกิน  100  กก.

                 3.2 ประเภทบุคคล หญิง  มี 7 รุ่น            

                              3.2.1 น้ำหนักไม่เกิน  45  กก.

                              3.2.2 น้ำหนักไม่เกิน  48  กก.

                              3.2.3 น้ำหนักไม่เกิน  52  กก.

                              3.2.4 น้ำหนักไม่เกิน  57  กก.

                              3.2.5 น้ำหนักไม่เกิน  63  กก.

                              3.2.6 น้ำหนักไม่เกิน  70  กก.

                              3.2.7 น้ำหนักไม่เกิน  78  กก.

หมายเหตุ :   นักกีฬา 1 คน สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง 1 รุ่นน้ำหนัก เท่านั้น

                   โรงเรียน/สโมสร/สถาบัน สามารถส่งนักกีฬาลงแข่งในแต่ละรุ่นน้ำหนัก รุ่นละ 1 คน : ทีม

      4. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

          4.1  ส่งรายชื่อนักกีฬา ระบุ  ประเภท และรุ่นน้ำหนักที่สมัครเข้าแข่งขัน โดยไม่เสียค่าสมัคร

                        ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                        หรือ ประสานงานทางโทรศัพท์ : 08 6369 0229 และ 08  6511  5789               

         4.2  วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

      5. ระบบการแข่งขัน

           5.1 ใช้ระบบการแข่งขันแบบแพ้คัดออก  อันดับสาม 2 ตำแหน่ง

            5.2 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  ยกละ 4 นาที (ทั้งชายและหญิง)

      6. การชั่งน้ำหนัก และชุดที่ใช้ในการแข่งขัน

         6.1  ชั่งน้ำหนักนักกีฬา  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00-19.00 น. ทุกรุ่นน้ำหนัก  

         6.2  นักกีฬาต้องมีน้ำหนักตัวอยู่ในรุ่นที่สมัครเข้าแข่งขัน

         6.3  ให้นักกีฬาสวมเสื้อยืด กางเกงกีฬา หรือกางเกงคูราช ไม่สวมรองเท้า แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

        หรือบัตรของทางราชการที่ออกให้ต่อกรรมการชั่งน้ำหนัก  ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อ

        วอร์ม กางเกงยีน ขึ้นชั่งน้ำหนัก

         6.4  ห้ามชั่งน้ำหนักในลักษณะเปลือย หรือนุ่งกางเกงชั้นในตัวเดียว และไม่ต้องหักลบน้ำหนักของชุดที่

 ใส่ขณะชั่งน้ำหนัก

          6.5  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมใส่การเกงขายาวสีขาว  เสื้อคูราช สีเขียวหรือสีน้ำเงิน คาดสายคาดเอว

สีแดง 

 7. สถานที่  วัน  เวลา ในการจัดการแข่งขัน

           7.1  สถานที่จัดการแข่งขัน                 ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นส์ พัทยาใต้ เมืองพัทยา

            7.2  ประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน         วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00-18.00 น.

            7.3     วันที่แข่งขัน                          วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

   8. รางวัล

          8.1  ชนะเลิศได้เหรียญ ทอง พร้อมเกียรติบัตร

          8.2  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เหรียญ เงิน พร้อมเกียรติบัตร

          8.3  รองชนะเลิศอันดับ 2 (2 รางวัล) ได้เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร

          8.4  ถ้วยรางวัล คะแนนรวมสูงสุด ชาย  1  รางวัล

          8.5  ถ้วยรางวัล คะแนนรวมสูงสุด หญิง 1  รางวัล

    9. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

          9.1  นักกีฬาต้องสวมชุดคูราช สีเขียว หรือน้ำเงิน ตามมุมที่ผู้ประกาศเรียก นักกีฬาหญิงให้สวมเสื้อยืดคอ

                     กลมสีขาวไว้ด้านใน  ขึ้นทำการแข่งขันตรงตามมุมที่กรรมการจัดการแข่งขันกำหนด (เขียว-น้ำเงิน)

          9.2  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสิน  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

                     จัดการแข่งขัน  กรรมการผู้ตัดสิน  และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด

          9.2  ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันอย่าง

                     เคร่งครัด

    10. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้วินิจฉัย

 

******************************************

Share