กีฬา คูราช (KURASH) คูราช เป็นกีฬาการปล้้าต่อสู้ในท่ายืน มีต้นก้าเนิดจากแถบอุสเบกิสถานเมื่อ3,500 ปีมาแล้ว “คูราช” เป็นค้า ภาษาอุสเบก หมายถึง “การไปให้ถึงจุดหมายอย่างสมเหตุสมผลหรือวิธีที่ยุติธรรม” ใน ประวัติศาสตร์ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซียได้กล่าวไวว้่าคูราชเป็นศิลปการต่อสู้ หรือกีฬาของ สาธารณชนเพื่อความสนุกสนาน ต้านานของเอเซียกลางเมื่อ1,000 ปีก่อนกล่าวว่า คูราชเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและนิยมฝึกฝนอย่างกว้างขวางในเอเซียกลาง คูราชเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการรักษาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจของมนุษย์ แต่ไม่ปรากฏแน่นอนว่า คูราชได้เรมิ่ ฝึกฝน หรือ มีก้าเนิดครงั้แรกโดยใคร ที่ไหน และเมื่อใด แต่ส่วนมากต่างเหน็ พ้อง ต้องกันว่าคูราช เป็นศิลปการต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งที่ผู้คนฝึกฝนกันมา

     คูราชได้กลับมาพฒั นาใหม่ในศตวรรษที่8 ผู้คนในเอเซียกลางสมัยนั้นใชค้ ูราชเพื่อความสนุกสนาน และเฉลิมฉลองเทศกาลที่ส้าคัญ ๆ ทางสังคม เชน่ วันหยุดพักผ่อน งานสมรส และพิธีฉลองต่าง ๆ คูราช ได้พัฒนาจากการเล่นเพื่อความสนุกสนานกลายเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาความ แข็งแกร่งของร่างกาย นักกีฬาคูราชที่มีชื่อว่าแข็งแรงที่สุดในศตวรรษที่12 คือ พาลาวาน มาฮาหมัด และสุสานที่อุสเบกิสถานของเขานับได้ว่าเป็นสถานที่แหง่ หนึ่งที่ผู้คนในเอเซียกลางไปเคารพบูชา ในศตวรรษที่14 สมัยที่ติมอร์รงุ่ เรืองและมีความเจริญทางอารยธรรม ได้ใชค้ ูราชเพื่อฝึกฝนและ พัฒนาความสมบูรณ์แข็งแรงของเหล่าทหาร ซึ่งเป็นที่รจู้ักกันดีไปทั่วโลกในสมัยนั้นว่า ทหารติมอร์มีความแข็งแรงเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครโค่นได้

     เมื่อเวลาผ่านไป คูราช ได้กลายเปน็ ที่ยอมรับและเป็นประเพณีนิยมในเอเซียกลาง โดยเฉพาะใน อุสเบกิสถาน อาจจะกล่าวได้เลยว่าคูราชได้ฝังเข้าไปในกระดูกของชาวอุสเบกแล้ว คูราชได้รับ การถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูก ชาวอุสเบกในปัจจุบันนี้ประมาณไม่น้อยกว่าสองล้านคนที่สนใจฝึกฝน คูราช ไม่นับรวมผู้ที่ชื่นชอบและติดตามกีฬาประเภทนี้

     คูราชในยุคปัจจุบัน ประมาณสองทศวรรษก่อน โคมิล ยูซูปอพ (MR.KOMIL YUSPOV) นักกีฬาชาวอุสเบกผู้มีชื่อเสียงทางคูราช ยูโด และแซมโบ ผู้ที่ปลุกใหค้ ูราชฟื้นขึ้นมาในโลกแหง่ กีฬาได้เป็นผู้เรมิ่ ค้นคว้าศึกษาความเป็นมาของคูราช เทคนิค การเล่น และร่างกฏกติกาของคูราชขึ้นมาใหม่เพื่อใหท้ ัดเทียมกับมาตราฐานสากล ประมาณตน้ ปี 2533 ที่เขาจบการค้นคว้าและเรมิ่ น้าคูราชเข้าสู่กีฬาโลกยูซูปอพได้เป็นผู้น้าเสนอกติกาคูราช ที่ได้ร่างขึ้นมาต่อสาธารณชน และสมาพันธ์คูราชนานาชาติได้ใหก้ารรับรองกติกาคูราชของ โคมิล ยูซูปอพ เป็นกติกาอย่างเป็นทางการของสมาพันธ์คูราชนานาชาติกติกาใหม่นี้ได้รวมส่วนที่ดีที่สุด ของกีฬาประจ้าชาติใหส้อดคล้องเข้ากับมาตรฐานกีฬาสากล เชน่ เครอื่ งแต่งกาย สนามแข่ง ระยะเวลาใน การแข่งขันฯลฯผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาต่างยอมรับว่ากติกาคูราชที่โคมิลยูซูปอพ ได้เป็น ผู้พัฒนาปรับเปลี่ยนนั้นสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของการกีฬาสากล

     กติกาคูราชที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือ การหา้มปล้้าต่อสู้บนพื้น เมื่อใดที่เข่าของนักกีฬาแตะพื้น กรรมการจะต้องหยุดการแข่งขัน และจะ เรมิ่ การแข่งต่อไปใหม่เมื่อนักกีฬากลับเข้าสู่ท่ายืนแล้ว นอกจากนั้นกติกาจะไม่อนุญาตใหน้ ักกีฬา จับคู่ต่อสู้ต่้ากวา่ เข็มขัด ซึ่งเรอื่ งนี้จะชว่ ยใหค้ ูราชเป็นกีฬาที่ใชค้วามรวดเร็วและน่าสนใจติดตาม นอกไปจากนั้นกติกาคูราชยังหา้มไม่ใหน้ ักกีฬาใชแ้ขนล็อคคู่ต่อสู้ การหนุนไม่ใหเ้คลื่อนไหว หรือการใชเ้ทคนิคอื่น ๆ ที่แปลก ๆ ออกไป อันจะเป็นการชว่ ยหลีกเลี่ยงไม่ใหน้ ักกีฬาเกิดการ บาดเจ็บและท้าใหค้ ูราชเป็นกีฬาที่ปลอดภัยที่สุดของศิลปะการ ต่อสู้ประเภทหนึ่ง

     เมื่ออุสเบกิสถานได้รับการประกาศตัวใหเ้ป็นอิสระจากมอสโคว์ สหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2534 คูราชก็เรมิ่ มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ประธานาธิบดีอิสลาม คาริมอฟ ผู้น้ารัฐบาลอุสเบกิสถานคนแรก มีความประสงค์ที่จะฟื้นฟูค่านิยมและจารีตประเพณีของชาวอุสเบกที่ถูกบีบอยู่ภายใต้การปกครอง ของโซเวียตเป็นเวลา70 ปีและคูราชก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพัฒนา เมื่อเดือน เมษายน 2535 ประธานาธิบดีคาริมอฟได้พบกับโคมิล ยูซูปอพ เพื่อหารือถึงการพัฒนากีฬา แหง่ ชาตใิหข้ยายออกไปทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์ว่าคูราชจะต้องได้เป็นกีฬาสากลตลอดจน ได้เข้า ไปจัดอยู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค นับจากนั้นเป็นต้นมา โคมิล ยูซูปอพ ก็ได้เรมิ่ เผยแพร่คูราช เข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของอุสเบกิสถาน จัดการแข่งขันหลาย ๆ รายการในภาคต่างๆ ของอุสเบกิสถาน คูราชประสบความส้าเร็จและสร้างผู้เล่นคูราชท้องถิ่นขึ้นมาเป็นพัน ๆ คน ได้รับการ ต้อนรับอย่างล้นหลามและเฝ้าติดตามจากผู้ชมเป็นล้าน ๆ คนเมื่อมีการแข่งขันในเทศกาลต่าง ๆ ของ อุสเบกิสถาน

     ตั้งแต่ 2535 คูราชได้ขยายวงกว้างออกไปจากอุสเบกิสถาน เขา้สู่การแข่งขันระดับสากล น้าเข้าสู่ การประชมุ สุดยอดกีฬาเกาหลีใต้แคนาดา ญปี่ ุ่น อินเดีย อเมริกา โมนาโค และรัสเซีย ส่งผลให้ มีการจัดการแข่งขันคูราชระดับนานาชาติขึ้นครงั้แรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ที่ทัชเค็นท์ เมืองหลวงของอุสเบกิสถาน มีนักกีฬาและประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกเกือบ 30 ประเทศ ผู้เข้าชมในวันเปิดสนามแข่งขันไม่น้อยกว่า 30,000 คน และติดตามการถ่ายทอดโทรทัศน์ อีกเป็นล้าน ๆ คน และการแข่งขันคูราชครงั้แรกนี้นับว่าประสบความส้าเร็จ ที่นั่งชมการแข่งขัน จ้านวน 30,000 ในสนามไม่เพียงพอส้าหรบัผู้ชม ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครงั้นั้นคือ ซาลิม ตาตาร์ โอกลู นักกีฬาจากตุรกี

     สหพันธ์คูราชนานาชาติได้จัดตั้งขึ้นที่ทัชเค็นท์ในวันที่ 6 กันยายน 2541 โดยผู้แทน 28 ประเทศ จากยุโรป เอเซีย และอเมริกา เพื่อเป็นองค์กรกีฬาโลกอย่างเป็นทางการของคูราชนานาชาติเป็น ครงั้แรกที่สภาสหพันธ์กีฬาใหก้ารรับรองกติกาคูราชและมีมติเป็นเอกฉันท์ใหน้ ายโคมิล ยูซูปอพ (MR.KOMIL YUSPOV – PRESIDENT of IKA) ผู้จัดท้ากติกาคูราชนานาชาติเป็น นายกของสหพันธ์คูราชนานาชาต ิINTERNATIONAL KURASH ASSOCIATION ( IKA)

     ต้นเดือนพฤษภาคม 2542 ทัชเค็นท์จัดการแข่งขันชงิแชมป์คูราชโลกครงั้แรก มีสมาชกิเข้าร่วมใน การแข่งขัน 48 ประเทศ จาก 5 ทวีป คือ ยุโรป เอเซีย อัฟริกาอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ซึ่ง ไม่เคยมีมาก่อนในโลก นายอิลาม คาริม็อฟ ประธานาธิบดีอุสเบกิสถานและนายกกิติมศักดิ์ของ สมาพันธ์คูราชนานาชาติได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดการแข่งขันชงิแชมป์คูราชโลกครงั้แรกว่า คูราชเป็น กีฬาที่ถ่ายทอดความมีน้้าใจและลักษณะนิสัยของชาวอุสเบก ในเรอื่ งของความกล้า ความไม่เกรง กลัว ความมีน้้าใจ ความยุติธรรม ความซื่อตรงและความรักเพื่อนมนุษย์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวใน กีฬาทั้งหมดนี้จะเป็นโอกาสที่ชว่ ยสนับสนุนและส่งเสริมความรักของมวลมนุษย์ทั่วโลก

     นับจากสมาพันธ์คูราชนานาชาติได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ2541 เป็นต้นมา สมาพันธ์คูราชเอเซียก็ได้พัฒนา และเรมิ่ ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นในเอเซีย มีประเทศที่เข้าร่วมอยู่ในสมาพนัธ์ฯ เวลาน ี้25 ประเทศมีดร. โมฮัมเหม็ด เดรัคชาน (MOHAMMAD DERAKHSHAN MOBARAKEH) ด้ารงต้าแหน่งนายกสมาพันธ์คูราชเอเซียและอุปนายกสมาพันธ์คูราชนานาชาต ิ

เรียบเรียงโดย พูลศักดิ์ สัจจธรรมนุกูล เลขาธิการสมาคมคูราชแห่งประเทศไทย

Share